Teklif Al

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.maddesi anlamında, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.maddesi anlamında, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

Kuruluş olarak bizimle ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.  

1.Veri sorumlusunun kimliği

Kişisel verileriniz, Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Odası’nda  98657-5 sicil numarası ile kayıtlı ve Eyüp sultan Mah. Samandıra Cad. Vadi sok.No:5 Sancaktepe İstanbul adresinde mukim KARMET TEL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, kuruluşumuz tarafından sağlanan hizmet ve kuruluşumuz ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; , KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak ve devamında 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde tel market arabaları, aksiyon sepetleri, kasa yanı standları, koli taşıma arabaları, rulotlar, tel standlar, palet üstü konteynerler ve bir çok tel aksesuarlar ile diğer ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, bunlara yönelik ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kampanyalar ya da ürünler ile ilgili bilgi almak için internette doldurulan bilgilendirme formları süreçlerinin yönetilmesi, satış sonrası hizmetlerin sunulması, online randevuların oluşturulması, markaya ilişkin önerilerin alınması, müşteri şikayetlerinin yönetilmesi ve zorunlu ya da ihtiyari diğer ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kuruluşumuzun birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Kuruluş veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Kuruluşumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Kuruluşumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.  

Toplanan kişisel verileriniz, Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Kuruluşumuzun, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kuruluşumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kuruluşa ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Kuruluşumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Kuruluşumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Kuruluşumuzun, Topluluk Şirketlerimizin ve Kuruluşumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kuruluşumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kuruluşa ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Kuruluşumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Kuruluşumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Kuruluşumuzun yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kuruluşumuzca sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kuruluşumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasındaki hukuki sebep, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuatta öngörülen haller olmak üzere,  6698 sayılı KVKK 5 /1 bendinde açık rıza alınması öngörülen durumlar hariç, 6698 sayılı KVKK  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamındaki düzenlemeler olarak öngörülmüştür.

5-Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kuruluşumuza iletmeniz durumunda Kuruluşumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kuruluşumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kuruluşumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Kuruluşumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kuruluşumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki iletişim formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını iletişim adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla

KARMET TEL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ